A Review Of ภาวะเศรษฐกิจไทย

ค้นหาข่าวสาร สุนทรพจน์ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ล่าสุดของ ธปท. ข่าว ธปท.

ดูหน้าหลักภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำกับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถทำหน้าที่ตัวกลาง ในการระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย การกําหนดนโยบายสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ธปท. จดจำผู้ใช้งาน และตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ รวมทั้งช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ ภาวะเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ คุกกี้ดังกล่าวยังทำให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของท่านในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ธปท.

รวมถึงกรอบการใช้ประโยชน์และจัดการข้อมูลของ ธปท. และข้อมูลที่เผยแพร่แก่องค์กรภายนอกระหว่างประเทศ

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ผู้ให้บริการปรับตัว รับมือกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างเท่าทัน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง[แก้]

ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไปยังระบบหรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการในรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถประมวลผลและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และมีความปลอดภัย

ธนบัตรชำรุด นวัตกรรมภาคการเงิน กลับ

ค้นหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ธปท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *